Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định

Giới thiệu chung

09/01/2019 5083 lượt xem

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sn phẩm, hàng hóa phc vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu ca tổ chc, cá nhân thuc phm vi qun lý ca Chi cc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định ca pháp lut.

Tên giao dịch quốc tế: Binh Thuan Technical Center of Standards Metrologyand Quality

Tên viết tắt: Trung tâm Kỹ thuật TĐC Bình Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a) Về phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
- Xây dựng, tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển hoạt động kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, thử nghiệm, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường của tỉnh. Kiểm định các loại phương tiện đo thuộc danh mục bắt buộc kiểm định phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ khác. Kiểm định đối chứng phương tiện đo theo quy định của Luật Đo lường.

Thực hiện công tác giám định chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Thử nghiệm các loại mẫu phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và các loại mẫu công vụ khác.

Hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật.

Hợp tác, liên kết với đơn vị chứng nhận phù hợp để tổ chức đánh giá phù hợp, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hoạt động khác phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

Triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất.

Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

b) Về cung cấp dịch vụ tư vấn, kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường, hiệu chuẩn thiết bị phòng thử nghiệm trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận, chỉ định.

Thử nghiệm mẫu phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn.

Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng môi trường, vật liệu xây dựng và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; các hoạt động đo, kiểm môi trường lao động; thử nghiệm thiết bị điện, an toàn điện trong phạm vi được công nhận, chỉ định và theo quy định pháp luật.

Tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và năng suất chất lượng.

Thực hiện dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, kinh doanh các phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị điện, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật khác.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đầu tư, tư vấn đấu thầu trang thiết bị, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, giải thưởng chất lượng, năng suất chất lượng; tư vấn xây dựng và công bố áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn; mã số mã vạch.

Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu theoquy định của pháp luật.

d) Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

đThực hiện hợp tác quốc tế, công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

e) Thực hiện các dch vụ khoa hc và công nghệ khác theo quy định pháp luật và nhiệm vụ do cấp trên giao.

2. Quyền hạn:

a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong hoạt động cung cấp các dịch vụ theo nhiệm vụ được giao.

b) Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 phó giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trungtâm.

Phó giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm còn có đội ngũ viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và nhân viên phục vụ khác.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính

- Phòng Kiểm định

Phòng Thử nghiệm

Các phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giúp Giám đốc Trung tâm qun lý viên chức, người lao động và tổ chc thc hin các nhim vụ ca phòng. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể ccác phòng do Giám đốc Trung tâm quy định.

3. Vic bổ nhim, bổ nhim li, miễn nhiệm, điều động, từ chc, cách chc,khen thưởng, kỷ luật đối vi chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng được thc hiện theo quy định phân công, phân cấp qun lý cán b, công chc, viên chc ca UBND tnh và phù hp vi tiêu chuẩn, chức danh theo quy định ca pháp lut.

Điều 4. Quản lý nhân sự

Trung tâm Kỹ thut Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chc khoa hc và công nghệ công lp tự bảo đảm chi thường xuyên.

Trung tâm Kỹ thut Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chc theo chc danh nghề nghip và số lượng người làm vic phù hp vi chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm vic làm và thu nhổn định cho số người làm vic ti Trung tâm.

Trung tâm Kỹ thut Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thc hin vic tuyển dng, qun lý, sử dng, bổ nhim, miễn nhiệm, thăng hạng chc danh nghề nghip và thc hin chính sách, chế độ đối vi viên chc và ký hợp đồng lao động theo quy định hin hành.

Điều 5. Chế độ tài chính

1. Trung tâm thực hiện chế độ tài chính theo quy định hin hành.

2. Việc thu, chi tài chính của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ quản, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước và Cục thuế tỉnh.

3. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán và các quy định của pháp luật về thuế trong hoạt động tài chính của đơn vị. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo quyết toán tài chính kịp thời, chính xác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Khoa học và Công nghệ. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị theo yêu cầu của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị theo yêu cầu của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Đối với các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Trung tâm có mối quan hệ phối hợp, bình đẳng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan
Trung tâm có mối quan hệ hợp tác, bình đẳng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
  • Chính sách Chất lượng

    CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận cam kết:
  • Các phòng ban

    1/ Phòng Hành chính (Nhận và trả kết quả) - Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Điện thoại: 0252. 3 822 390 - Chức năng - nhiệm vụ:
  • Ban lãnh đạo

    1. GIÁM ĐỐC: Ông Lương Đình Quát Điện thoại: 0252.3 699 699 Email: quatld@skhcn.binhthuan.gov.vn
Top