Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước mặt

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 pH
1.2 BOD5 (20°C)
1.3 COD
1.4 Ôxy hòa tan (DO)
1.5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
1.6 Amoni (NH4+ tính theo N)
1.7 Clorua (Cl-)
1.8 Florua (F-)
1.9 Nitrit (NO-2 tính theo N)
1.10 Nitrat (NO-3 tính theo N)
1.11 Phosphat (PO43- tính theo P)
1.12 Xyanua (CN-)
1.13 Asen (As)
1.14 Cadimi (Cd)
1.15 Chì (Pb)
1.16 Crom VI (Cr6+)
1.17 Tổng Crom
1.18 Đồng (Cu)
1.19 Kẽm (Zn)
1.20 Niken (Ni)
1.21 Mangan (Mn)
1.22 Thủy ngân (Hg)
1.23 Sắt (Fe)
1.24 Chất hoạt động bề mặt
1.25 Aldrin
1.26 Benzene hexachloride (BHC)
1.27 Dieldrin
1.28 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS)
1.29 Heptachlor & Heptachlorepoxide
1.30 Tổng Phenol
1.31 Tổng dầu, mỡ (oils & grease)
1.32 Tổng các bon hữu cơ (Total Organic Carbon, TOC)
2 Các chỉ tiêu sinh học
2.1 Coliform
2.2 E.coli
3 Các chỉ tiêu phóng xạ
3.1 Tổng hoạt độ phóng xạ α
3.2 Tổng hoạt độ phóng xạ β

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top