Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Slide mặc định
Nước dưới đất

Bạn vui lòng check vào các chỉ tiêu cần đăng ký phía dưới.

STTChỉ tiêuChọn
1 Các chỉ tiêu hóa học
1.1 pH
1.2 Chỉ số pemanganat
1.3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
1.4 Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3)
1.5 Amoni (NH4+ tính theo N)
1.6 Nitrit (NO-2 tính theo N)
1.7 Nitrat (NO-3 tính theo N)
1.8 Clorua (Cl-)
1.9 Florua (F-)
1.10 Sulfat (SO42-)
1.11 Xyanua (CN-)
1.12 Asen (As)
1.13 Cadimi (Cd)
1.14 Chì (Pb)
1.15 Crom VI (Cr6+)
1.16 Đồng (Cu)
1.17 Kẽm (Zn)
1.18 Niken (Ni)
1.19 Mangan (Mn)
1.20 Thủy ngân (Hg)
1.21 Sắt (Fe)
1.22 Selen (Se)
1.23 Aldrin
1.24 Benzene hexachloride (BHC)
1.25 Dieldrin
1.26 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs)
1.27 Heptachlor & Heptachlorepoxide
1.28 Tổng Phenol
2 Các chỉ tiêu vi sinh
2.1 Coliform
2.2 E.Coli
3 Các chỉ tiêu phóng xạ
3.1 Tổng hoạt độ phóng xạ α
3.2 Tổng hoạt độ phóng xạ β

Đăng ký

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

(*) Tên người liên hệ:  
(*) Số điện thoại:  
(*) Email:  
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Ghi chú:
Top