Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

25/12/2019 40 lượt xem

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong năm 2019, Trung tâm đã phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức. Đồng thời tạo điều kiện cho VC–NLĐ trực tiếp tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tham gia xây dựng chương trình công tác, kế hoạch của đơn vị. Thực hiện tốt trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Triển khai nghiêm túc việc tự kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng tốt chính quyền, tạo điều kiện phát huy dân chủ. Trung tâm đã tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đội ngũ VC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, chất lượng, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thực hiện dân chủ tại đơn vị trong các buổi sinh hoạt cơ quan và họp giao ban hàng tháng; đảm bảo phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đảm bảo không xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí và quan liêu, phiền hà, sách nhiễu đối với các cá nhân tổ chức đến liên hệ công việc tại đơn vị. Lãnh đạo Trung tâm luôn lắng nghe ý kiến và  kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề còn khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của của viên chức, người lao động.

Trung tâm đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2018 theo quy định; tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm đã thảo luận và thống nhất ban hành lại các Quy chế hoạt động như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, Quy chế đánh giá xếp loại viên chức, người lao động,… Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.  

Thực hiện các quy trình trong công tác quy hoạch, công tác bổ nhiệm; công tác xét và công nhận sáng kiến; đánh giá, phân loai; thi đua khen thưởng theo đúng quy định của Sở KHCN và UBND tỉnh. 

Trong năm 2019, đã có 10 viên chức, người lao động được nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên theo quy định; các chế độ, chính sách khác được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn của viên chức, người lao động. Trong năm 2019 đã có 46 công chức, viên chức, người lao động Trung tâm được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban thanh tra nhân dân luôn phát huy trí tuệ, phấn đấu trong công việc triển khai thực hiện và giám sát theo chức năng quyền hạn và theo kế hoạch hoạt động đã ban hành; Trong năm 2019, qua quá trình giám sát, Ban thanh tra nhân dân chưa chưa phát hiện sai phạm nào.

Nhận thức tầm quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi viên chức và người lao động (VC-NLĐ), qua đó phát huy những sáng kiến, kiến nghị góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Tình hình nhận thức về chủ trương, ý thức trách nhiệm của mỗi VC-NLĐ được nâng lên, tích cực tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng hoàn thiện các quy chế hoạt động, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thể hiện quyết tâm cung cấp các dịch vụ một các tốt nhất đến khách hàng.

Trong năm tới để thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị có hiệu quả, Trung tâm tiếp tục phổ biến tuyên truyền về nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và là trách nhiệm của toàn thể VC-NLĐ trong đơn vị. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị. Tiếp tục rà soát để sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính; rà soát, ban hành các quy chế bám sát nội dung các văn bản cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Nguyễn Thị Hạnh

 

Bài viết cùng chuyên mục
Top