Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

11/07/2019 89 lượt xem

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đội ngũ VC-NLĐ làm việc có ý thức kỷ luật, chất lượng, thể hiện được nếp sống văn hóa nơi công sở. Phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan và trong giải quyết công việc liên quan đến công dân. Đồng thời tạo điều kiện cho VC–NLĐ trực tiếp tham gia đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tham gia xây dựng chương trình công tác, kế hoạch của đơn vị. Thực hiện tốt trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Triển khai nghiêm túc việc tự kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng tốt chính quyền, tạo điều kiện phát huy dân chủ.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong thực hiện dân chủ tại đơn vị trong các buổi sinh hoạt toàn cơ quan; đảm bảo phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đảm bảo không xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí và quan liêu, phiền hà, sách nhiễu đối với các cá nhân tổ chức đến liên hệ công việc tại đơn vị. Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2018 theo quy định; tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm đã thảo luận và thống nhất ban hành lại các Quy chế hoạt động như: Quy chê chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, Quy chế đánh giá xếp loại viên chức, người lao động,...

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận.  

Công khai các hoạt động cung cấp dịch vụ của Trung tâm tại bảng thông báo và trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm. 

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động được lãnh đạo đơn vị quan tâm và tại điều kiện thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có 7 viên chức, người lao động được nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên theo quy định; 32 viên chức, người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; các chính sách khác được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và theo quy định của pháp luật.

Trong các buoir sinh hoạt cơ quan và họp giao ban hàng tháng, lãnh đạo Trung tâm luôn lắng nghe ý kiến và  kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề còn khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của của viên chức, người lao động.

Thực hiện sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và trình đề nghị Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân.

Ban thanh tra nhân dân luôn phát huy trí tuệ, phấn đấu trong công việc triển khai thực hiện và giám sát theo chức năng quyền hạn và theo kế hoạch hoạt động đã ban hành; qua quá trình giám sát, Ban thanh tra nhân dân chưa chưa phát hiện sai phạm nào.

                                                                          Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết cùng chuyên mục
Top