Hotline: 0252 3822390 - 0908700379 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

22/06/2020 19 lượt xem

Nghị định quy định về nguyên tắc, căn cứ, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức.

Theo đó, nguyên tắc xác định vị trí việc làm và biên chế công chức phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của mỗi cơ quan; đảm bảo được sự thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch với sử dụng và quản lý biên chế công chức; khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

Nghị định cũng quy định rõ viêc phân loại vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức; trình tự phê duyệt; hồ sơ trình, nội dung và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm để các cơ quan, tổ chức căn cứ thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định những nội dung về biên chế công chức như: trình tự phê duyệt biên chế công chức hàng năm, nội dung kế hoạch biên chế công chức hàng năm và hồ sơ, thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm, điều chỉnh biên chế công chức...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/7/2020./.

Minh Toàn

Bài viết cùng chuyên mục
Top