Hotline: (0252) 3 699 699 trungtamtdc.binhthuan@gmail.com
Danh mục
Slide mặc định
Slide mặc định

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

04/10/2019 36 lượt xem

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2019 công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm đã được triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 143/KH-SKHCN ngày 20/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hành vi tham nhũng, Lãnh đạo Trung tâm đã phân công Phòng Hành chính tham mưu, theo dõi, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thường xuyên nhắc nhở các phòng triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. 

Trung tâm đã ban hành kế hoạch số 34/KH-CCTĐC ngày 22/02/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, theo đó thông qua các buổi sinh hoạt toàn cơ quan lãnh đạo Trung tâm sẽ kết hợp tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2018, toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm đã thảo luận và thống nhất thông qua các quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, Quy chế đánh giá xếp loại... đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật. 

Trung tâm cũng tiến hành rà soát các vị trí việc làm cần chuyển đổi tại đơn vị và xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 theo quy định vàphê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm giai đoạn 2019 – 2021.

 

Đối với việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, Trung tâm luôn thực hiện theo đúng quy định về việc công khai tài chính và ngân sách nhà nước; công khai, minh bạch trong mua sắm công;công khai, minh bạch tài sản và thu nhập... 

Các hoạt động tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, thi đua khen thưởng, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước kỳ hạn được thực hiện đúng theo quy định và được thực hiện công khai, minh bạch trong đơn vị.  Trung tâm đã thực hiện sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và được Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có 9 viên chức, người lao động được nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên theo quy định.

Theo nhu cầu của các phòng chuyên môn, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có 34 viên chức, người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, Trung tâm đã thực hiện việc kê khai tài sản đối với các viên chức thuộc đối tượng kê khai theo quy định, xây dựng kế hoạch công khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (Kế hoạch số 150/KH-TTTĐC ngày 26/12/2018),thực hiện việc niêm yết các bảng kê khai tài sản thu nhập tại bảng thông báo của Chi cục thời gian từ ngày 02/01/2019 đến ngày 02/02/2019, có lập biên bản tổ chức công khai và kết thúc việc kê khai tài sản. Trong thời gian công khai, không nhận ý kiến nào cần xác minh, giải trình đối với các đối tượng phải kê khai. 

 Trong thời gian qua, không có VC-NLĐ Trung tâm vi phạm quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động; không xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí và quan liêu, phiền hà, sách nhiễu đối với các cá nhân tổ chức đến liên hệ công việc tại đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Lãnh đạo Trung tâm tiếp tục duy trì việc phổ biến thường xuyên, quán triệt cho VC-NLĐ các văn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, không để xảy ra các trường hợp vi phạm./.

                                                                                 Nguyễn Thị Hạnh

Bài viết cùng chuyên mục
Top